Integritetspolicy

1      Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Barkmans Industri hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare. 

2      Tillämpning och revidering

Barkmans Industri ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av Barkmans Industri minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Denna policy är tillämplig för företagets alla medarbetare.

3   Organisation och ansvar

Barkmans Industri har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Jag får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4      Begrepp och förkortningar

Begrepp

Betydelse

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

5      Personuppgiftsbehandling

  • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
  • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
  • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
  • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
Skicka klagomål
Begär rättning
Ta bort alla data om mig